در جشنواره تخفیفات به مناسبت سال نو با توجه به دسته بندی صورت گرفته می توانید با استفاده از کد تخفیف مخصوص مشخص شده برای هر دسته بندی با میزان درصد مشخص شده محصولات آن دسته را خریداری نمایید

لازم به ذکر است که کد تخفیف مخصوص هر دسته فقط قابل استفاده بر محصولات آن دسته می باشد

کد تخفیف محصولات 50 درصدی : NWR50

کد تخفیف محصولات 40 درصدی : NWR40

کد تخفیف محصولات 30 درصدی : NWR30

کد تخفیف محصولات 20 درصدی : NWR20

NewYear-1398 Pooster
50
40
30
20
})