در جشنواره تخفیفات فصل امتحانات با توجه به دسته بندی صورت گرفته می توانید با استفاده از کد تخفیف مخصوص مشخص شده برای هر دسته بندی با میزان درصد مشخص شده محصولات آن دسته را خریداری نمایید.

لازم به ذکر است که کد تخفیف مخصوص هر دسته فقط قابل استفاده بر محصولات آن دسته می باشد.

کد تخفیف محصولات 50 درصدی : EMT50

کد تخفیف محصولات 30 درصدی : EMT30

کد تخفیف محصولات 20 درصدی : EMT20

EMTAHANAT-1398 Pooster
50

30
20