در جشنواره تخفیفات عید تا عید درسواره با توجه به دسته بندی صورت گرفته می توانید با استفاده از کد تخفیف مخصوص مشخص شده برای هر دسته بندی با میزان درصد مشخص شده محصولات آن دسته را خریداری نمایید.

لازم به ذکر است که کد تخفیف مخصوص هر دسته فقط قابل استفاده بر محصولات آن دسته می باشد.

کد تخفیف محصولات 50 درصدی : SUM50

کد تخفیف محصولات 30 درصدی : SUM30

کد تخفیف محصولات 20 درصدی : SUM20

توجه : کدها درکنار هم قابل استفاده هستند!

Qorban-Qadir-1398-Pooster
30
20