درسواره فیلم های آموزشی نرم افزار دانشگاهی
تبریز، ابتدای بلوار ۲۹ بهمن، دانشگاه تبریز، مرکز رشد واحدهای فناور، مجموعه درسواره
۰۴۱۳۳۳۷۷۸۸۷ (شنبه تا چهارشنبه ساعات ۱۰ تا ۱۴)