درسواره فیلم های آموزشی نرم افزار دانشگاهی
تبریز، ابتدای بلوار ۲۹ بهمن، دانشگاه تبریز، مرکز رشد واحدهای فناور، شرکت مبتکران فنون برتر پارلاق
۰۴۱۳۳۳۷۷۸۸۷